Synodontis nebulosus Peters, 1852 Recherche rapide

Attributs

  • DISTRIBUTION: Lien Faunafri
  • Current distribution known : Zambezi basin (Poll, 1971 a: 225, fig 103) .
  • Size : 152 mm TL .
  • Types :
    • Synodontis nebulosus Peters, 1852: 682. Type locality: "Tette", Zambezi R. Mossambique. Holotype ZMHU n° 3.120.